Regulamin

 

Regulamin Sklepu Internetowego

MARTYNA.WORLD

Prowadzonego przy współpracy z Fundacją UNAWEZA w ramach programu pomocowego „Kupuję i pomagam”.

z dnia 10 maja 2020 r.

[ostatnia aktualizacja na dzień: 20 maja 2022 r.]

 

[uwaga zmiana: od dnia 20 maja 2022 r. Sklep internetowy MARTYNA.WORLD jest prowadzony przez nowy podmiot – MARTYNA.WORLD Martyna Wojciechowska spółka jawna1zasady funkcjonowania Sklepu pozostają bez zmian] 

 

            I.                  Założenia i cele

MARTYNA.WORLD jest sklepem internetowym, który prócz zwykłego prawa wyboru wśród oferowanych towarów, przyznaje klientom możliwość decydowania, by określona część ich pieniędzy wsparła cel społeczny, realizowany przez Fundację UNAWEZA. Zależy nam na każdej osobie zainteresowanej ofertą. Jednak chcemy dotrzeć również do takich klientów, którzy, poprzez dokonanie wyboru trybu sprzedaży, świadomie włączą się w realizację promowanych celów. Dlatego też, jako uzupełnienia nazwy MARTYNA.WORLD, używamy hasła: „Sklep, który pomaga”. Sklep oczywiście nie pomaga „sam z siebie”. Niezbędny jest Wasz udział w tym przedsięwzięciu, czyli każdego klienta.

Założeniem jest, by klient – bez względu na to, czy zdecyduje się na zakup w trybie „zwykłym”, czy „Kupuję i pomagam” – zawsze płacił tę samą łączną kwotę. Jednak w drugim przypadku część kwoty będzie stanowiła darowiznę. Aby osiągnąć ten cel Firma zrzeknie się określonego przychodu w zamian za to, że kwota udzielonego rabatu zostanie zaliczona na darowiznę na rzecz Fundacji UNAWEZA.

W ramach sklepu internetowego „oferowane” są produkty w ramach:

·       zwykłej sprzedaży towarów lub usług,

·       programu pomocowego „Kupuję i pomagam”, zgodnie z którym sprzedaż rzeczy jest połączona z darowizną,

·       cegiełek” lub innych wirtualnych produktów pomocowych, których zakup oznacza zobowiązanie do dokonania darowizny.

Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad i procedur:

·       sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego MARTYNA.WORLD,

·       sprzedaży towarów, połączonej z zobowiązaniem do zapłaty darowizny, które są oferowane w ramach porozumienia o współpracy między firmą MARTYNA.WORLD Martyna Wojciechowska spółka jawna a Fundacją UNAWEZA oraz zasad przyznawania rabatów cenowych w związku z zobowiązaniem do przekazania darowizny,

·       określenie zasad „sprzedaży cegiełek”,

·       określenie zasad przekazywania darowizn na rzecz Fundacji UNAWEZA.

         II.                  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 

2.     Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

3.     Przedsiębiorca kupujący niezawodowo - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4.     Firma – Martyna.World Martyna Wojciechowska spółka jawna z siedzibą w Warszawie (01-654), ul. Barszczewska 11/2, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000959115;

5.     MARTYNA.WORLD – nazwa sklepu internetowego;

6.     Fundacja UNAWEZA – fundacja zarejestrowana zarówno w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr: 0000800698, pod adresem: ul. Barszczewska, nr 11, lok. 2, 01-654, Warszawa, NIP: 5252799347, REGON: 384188463;

7.     Umowa o współpracę – umowa zawarta między Firmą a Fundacją UNAWEZA, która określa ramy współdziałania w zakresie programu pomocowego „Kupuję i pomagam” oraz sprzedaży Cegiełek;

8.     Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

9.     Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MARTYNA.WORLD; 

10.  Sklep internetowy (Sklep) – należący do Firmy oraz prowadzony przy współpracy z Fundacją UNAWEZA serwis internetowy dostępny pod sklep.martyna.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia [do 19 maja 2022 Sklep był prowadzony w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej - Martyna Studio Martyna Wojciechowska, ul. Barszczewska nr 11 lok. 2, 01-654 Warszawa, od 20 maja 2022 jest prowadzony przez Martyna.World Martyna Wojciechowska spółka jawna pod tym samym adresem]; 

11.  Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie Internetowym;

12.  Produkt pomocowy określona Regulaminem propozycja zobowiązania się Klienta do przekazania na rzecz Fundacji darowizny na podstawie Umowy sprzedaży z obowiązkiem zapłaty darowizny lub Umowy darowizny;

13.  Cegiełka – wirtualny Produkt pomocowy, o charakterze symbolicznym, nie będący ani towarem ani usługą, lecz określający propozycję zobowiązania do przekazania darowizny lub darowizn na rzecz Fundacji UNAWEZA;

14.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Firmą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 

15.  Umowa darowizny umowa zobowiązująca do przekazania darowizny, stosownie do art. 888 ust. 1 i art. 890 Kodeksu cywilnego, za pośrednictwem Firmy na rzecz Fundacji UNAWEZA, zawarta w związku z nabyciem Cegiełki lub innego Produktu pomocowego, niebędącego rzeczą, ani usługą;

16.  Umowa sprzedaży z obowiązkiem zapłaty darowizny oznacza zawarcie dwóch powiązanych ze sobą umów: Umowy sprzedaży, uwzględniającej rabat, związany z darowizną, oraz Umowy darowizny na rzecz Fundacji UNAWEZA, od której uzależniony jest rzeczony rabat;

17.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); 

18.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

19.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży z obowiązkiem zapłaty darowizny lub Umowy darowizny (np. zakup Cegiełki) określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów oraz wysokość darowizn, jeśli dotyczy ono również zobowiązania do zapłaty darowizny;

20.  Tryb (procedura) sprzedaży – sposób proponowania, prezentowania, oferowania Towarów, Produktów pomocowych;

21.  Tryb „zwykłej sprzedaży” procedura zawarcia umowy sprzedaży Towarów;

22.  Tryb „Kupuję i pomagam” procedura zawarcia umowy sprzedaży, połączonej z dokonaniem darowizny na rzecz Fundacji UNAWEZA w ramach programu pomocowego „Kupuję i pomagam”.

23.  Polityka prywatności odrębny dokument, który określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich usług Sklepu.

      III.                  Postanowienia ogólne 

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: sklep.martyna.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.     Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych w sklepie możliwości]: 

1)    zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 

2)    warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; 

3)    warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; 

4)    zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego. 

3.     Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 

1)    Przeglądarki na komputerach desktop dla systemu Windows: Google Chrome (trzy najnowsze wersje), Mozilla Firefox (trzy najnowsze wersje), Microsoft Edge (trzy najnowsze wersje) Opera (trzy najnowsze wersje); dla systemu Mac: Google Chrome (trzy najnowsze wersje), Mozilla Firefox (trzy najnowsze wersje), Opera (trzy najnowsze wersje), Safari (trzy najnowsze wersje)

2)    Przeglądarki na urządzeniach mobilnych dla systemu Android, Chrome for Android (trzy najnowsze wersje), Firefox for Android (najnowsza wersja), Samsung Internet (trzy najnowsze wersje), Microsoft Edge (trzy najnowsze wersje); dla systemu iOS: Chrome for iOS (trzy najnowsze wersje), Firefox for iOS (najnowsza wersja), iOS Safari (trzy najnowsze wersje). Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego (sklep.martyna.pl) oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

      IV.                  Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

1.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.     Klient zobowiązany jest do:

1)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2)    korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

3)    korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.     Korzystać ze Sklepu internetowego, w szczególności dokonywać zakupów, można bez logowania albo po zalogowaniu na konto indywidualnie przypisane Klientowi.

4.     Logowanie do Sklepu poprzedza rejestracja, polegająca na wprowadzeniu do formularza informacji na temat Klienta, tj. imię i nazwisko, adres wysyłki, nr telefonu oraz adres e-mail.

5.     Na koncie klienta, prócz informacji przekazanych dla celów rejestracji (ust. 4), rejestrowane są dokonywane przez niego zakupy.

6.     Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Klienta oraz informacji zapisywanych na jego koncie, zgodnie z ust. 5, są określone w Polityce prywatności.

         V.                  Procedury sprzedaży.

1.     Przepisy wspólne

1)    Firma proponuje zakup Towarów (ust. 2-3) lub Produktów pomocowych (ust. 3-4), umieszczonych na stronie internetowej Sklepu.

2)    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego;

3)    Klient może mieć przyznane prawo wyboru, czy dokona zakupu Towaru w Trybie „zwykłej sprzedaży”, czy w Trybie „Kupuję i pomagam”. Firma wraz z Fundacją UNAWEZA ustalają wysokość darowizny, związanej z danym Towarem, kupowanym w trybie „Kupuję i pomagam”. Wartość ta jest prezentowana w oknie Towaru.

4)    Wyboru, o którym mowa w punkcie 3., dokonuje się w oknie Towaru, poprzez zaznaczenie jednej z dwóch opcji: „Kupuję” albo „Kupuję i pomagam”; pod warunkiem, że w oknie Towaru możliwość wyboru została przewidziana;

5)    Dokonanie wyboru, o którym mowa w punkcie 3., oznacza, iż procedura sprzedaży Towaru jest realizowana zgodnie z wyborem - według jednego z Trybów, określonych w ust. 2-3.

6)    Brak możliwości wyboru o którym mowa w punkcie 3., oznacza, iż procedura sprzedaży Towaru jest realizowana zgodnie z Trybem, określonym w oknie Towaru.

7)    Istotne informacje o Trybach sprzedaży, jak również odesłanie do Regulaminu, są widoczne w okienku wyboru Towaru oraz w podsumowaniu sprzedaży (koszyk).

8)    Wszystkie wybrane Towary i Produkty pomocowe są umieszczane w koszyku. Koszyk zawiera również podsumowanie cen, rabatów cenowych oraz kwot darowizn, łącznie lub dla każdego Towaru lub Produktu pomocowego odrębnie; a także koszty transportu, zgodnie z wyborem sposobu dostawy, dokonanym przez Klienta;

9)    Przed zatwierdzeniem koszyka Klient uzupełnia wszelkie niezbędne dane, celem realizacji Zamówienia, w tym określa sposób dostawy na podstawie dostępnych opcji; pola obowiązkowe są zaznaczone gwiazdką;

10) Do momentu zatwierdzenia koszyka istnieje możliwość modyfikacji jego zawartości oraz wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

11) Zatwierdzenie koszyka oznacza złożenie Zamówienia. Dokonuje się tego poprzez zaznaczenie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

12) Zamówienie zostaje podsumowane. Podsumowanie w szczególności zawiera informacje dotyczące: 

a)    przedmiotu Zamówienia, 

b)    jednostkowej oraz łącznej ceny/kwoty zamawianych Towarów lub Produktów pomocowych oraz rabatów przyznanych na podstawie Regulaminu lub w inny sposób,

c)     kosztów dostawy oraz wszelkich dodatkowych kosztów (jeśli występują), 

d)    wybranej metody płatności, 

e)    wybranego sposobu dostawy, 

f)      czasu dostawy.

13) Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną na przykład: „Otrzymaliśmy Twoje zamówienie nr …”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów dokonanego Zamówienia. 

14) Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 

15) Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2.     Tryb „zwykłej sprzedaży”

1)       Wybór zamawianych przez Klienta Towarów w Trybie „zwykłej sprzedaży” dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka, przy użyciu przycisku „Kupuję”

2)       Zamówienie Towaru w Trybie „zwykłej sprzedaży” oznacza, że Klient kupuje Towar i płaci za niego cenę. Nie wiążą się z tym żadne dodatkowe zobowiązania, z zastrzeżeniem tytułu VI ust. 2.

3.     Tryb sprzedaży w Programie pomocowym „Kupuję i pomagam”

1)       Wybór zamawianych przez Klienta Towarów w Trybie „Kupuję i pomagam” dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka, przy użyciu przycisku „Kupuję i pomagam”.

2)    Zamówienie Towaru w Trybie „Kupuję i pomagam” oznacza, że Klient jednocześnie nabywa Towar oraz zobowiązuje się do przekazania darowizny. Wysokość darowizny w ujęciu kwotowym lub procentowym jest określona w karcie Towaru, w podsumowaniu koszyka oraz w podsumowaniu Zamówienia.

3)    Nominalna cena Towaru oferowanego w tym Trybie jest równa cenie określonej w ust. 2 punkt 2 zdanie 1. Jednak Klientowi przyznaje się rabat od ceny w wysokości kwoty darowizny. Warunkiem przyznania rabatu jest decyzja Klienta o przeznaczeniu kwoty darowizny na cele statutowe Fundacji UNAWEZA i faktyczna zapłata tej kwoty.

4)    Zapłata całkowitej kwoty Zamówienia (ceny pomniejszonej o rabat oraz uwzględniającej kwoty darowizny) następuje w całości na rachunek bankowy Firmy.

5)    W zakresie otrzymanych darowizn Firma działa w charakterze powiernika na rzez Fundacji UNAWEZA. Jest zobowiązana do przekazania kwot darowizn nie później niż w ciągu 21 dni licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano wpłatę, na rachunek bankowy Fundacji UNAWEZA. Do tego czasu Firma nie ma prawa korzystać z powierzonych pieniędzy, ani czerpać z nich pożytków. Za każdy dzień zwłoki naliczane są odsetki na rzecz Fundacji.

6)    Na życzenie Klienta Firma przekazuje potwierdzenie przekazania darowizny Fundacji UNAWEZA – w celu uwzględnienia kwoty darowizny w rozliczeniu podatkowym Klienta.

4.     Tryb sprzedaży Cegiełek oraz innych wirtualnych Produktów pomocowych

1)      Sklep oferuje również sprzedaż wirtualnych Produktów pomocowych, nie związanych ze sprzedażą Towarów, w szczególności Cegiełek. Wybór tych produktów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka przy użyciu przycisku „Kupuję i pomagam”.

2)      Określone w ust. 1 zapisy dotyczące procedury sprzedaży stosuje się odpowiednio do sprzedaży Cegiełek i innych Produktów pomocowych.

3)      Zamówienie Produktu pomocowego, o którym mowa w punkcie 1), oznacza, że Klient zobowiązuje się do przekazania darowizny w wysokości wartości nominalnej Cegiełki albo do stałych, powtarzających się wpłat, wynikających z treści zamówienia.

4)      W przypadku zobowiązania się do stałych, powtarzających się wpłat, Klient może zrezygnować z dalszych płatności w każdym momencie, ze skutkiem od następnej niezrealizowanej płatności.

5)      Zapłata kwoty darowizny następuje w całości na rachunek bankowy Firmy.

6)      W zakresie otrzymanych darowizn Firma działa w charakterze powiernika na rzez Fundacji UNAWEZA. Jest zobowiązana do przekazania kwot darowizn nie później niż w ciągu 21 dni licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano wpłatę, na rachunek bankowy Fundacji UNAWEZA. Do tego czasu Firma nie ma prawa korzystać z powierzonych pieniędzy, ani czerpać z nich pożytków. Za każdy dzień zwłoki naliczane są odsetki na rzecz Fundacji.

7)      Na życzenie Klienta Firma przekazuje potwierdzenie przekazania darowizny Fundacji UNAWEZA w celu uwzględnienia kwoty darowizny w rozliczeniu podatkowym Klienta.

      VI.                  Dostawa 

1.     Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

2.     Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, w tym z dostawą do paczkomatów. Informacja o kosztach dostawy znajduje się na stronie internetowej sklepu: https://sklep.martyna.pl/pol_m_Informacje_Dostawa-i-formy-platnosci-167.html

3.     Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.

4.     Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. 

   VII.                  Ceny, kwoty darowizn i metody płatności 

1.     Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2.     Kwoty darowizn podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.

3.     Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny lub darowizny:

1)    przelewem na numer rachunku bankowego w Banku Millennium:

·       dla PLN: PL 63 1160 2202 0000 0005 2227 4345

·       dla EUR: PL 95 1160 2202 0000 0005 2227 4642

2)    za pośrednictwem jednego z operatorów systemu płatności elektronicznych, w tym płatności kartą oraz BLIK: Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4.     W zależności od wybranej przez Klienta metody płatności, obsługa płatności z tytułów, określonych w ust. 1 lub ust. 2, może zostać obciążona prowizjami instytucji finansowej (np. prowizją za obsługę płatności elektronicznej).

5.     Prowizja, o której mowa w ust. 4, zostanie potrącona przez instytucję finansową z kwoty dokonanej wpłaty. Jednak na stronie Sklepu może zostać przewidziana opcja poniesienia tej prowizji przez Klienta (wybór poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola).  

 VIII.                  Prawo do odstąpienia od umowy 

1.     Klientowi, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą kupującym niezawodowo przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży (również od Umowy sprzedaży zawartej łącznie z Umową darowizny, zob.: tytuł II ust. 16). Konsument oraz Przedsiębiorca kupujący niezawodowo mają prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2.     Jednocześnie z odstąpieniem na podstawie ust. 1, Klient może odstąpić od Umowy darowizny, zawartej łącznie z Umową sprzedaży (czyli zgodnie z tytułem II ust. 16), lecz musi to jednoznacznie wynikać z jego oświadczenia. W innym wypadku przyjmuje się, iż Klient, odstępując od Umowy sprzedaży, nie odstąpił od Umowy darowizny.

3.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient winien poinformować Firmę - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@martyna.pl (w tytule zaleca się umieścić: ZWROT) lub drogą pocztową na adres: MARTYNA.WORLD, ul. Barszczewska 11/2, 01-654 Warszawa lub za pośrednictwem swojego konta w sklepie (poprzez umieszczenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie sklepu) - o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Umowy darowizny, na podstawie ust. 1 lub 2, w drodze jednoznacznego oświadczenia.

4.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

      IX.                  Skutki odstąpienia od umowy

1.     W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klientowi zwracamy wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Należy odesłać lub przekazać nam Towary na adres MARTYNA.WORLD – Magazyn BFA, ul. Siedmiogrodzka 1 lok. U11, 01-204 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

2.     Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy.

3.     Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.     W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży z obowiązkiem zapłaty darowizny zwrot świadczeń będzie dotyczył kwoty zapłaconej za Towar. Nie będzie uwzględniał kwoty darowizny, związanej ze sprzedanym Towarem. Chyba że Klient oświadczy, w myśl tytułu VIII ust. 1, że chce objąć zwrotem również kwotę darowizny.

         X.                  Reklamacje dotyczące Towarów 

1.    Firma jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą kupującym niezawodowo w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych.

2.    W przypadku reklamacji dotyczącej Towaru sprzedanego na podstawie Umowy sprzedaży z obowiązkiem zapłaty darowizny prawo do odstąpienia nie dotyczy Umowy darowizny, związanej ze sprzedażą Towaru. Wszelkie uprawnienia Klienta, w szczególności dotyczące zwrotu (w przypadku odstąpienia od umowy) lub obniżenia ceny, dotyczą wyłącznie kwoty, odpowiadającej cenie Towaru i nie dotyczą kwoty darowizny.

3.    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@martyna.pl (w tytule zaleca się umieścić: REKLAMACJA) lub drogą pocztową na adres: MARTYNA.WORLD, ul. Barszczewska 11/2, 01-654 Warszawa lub za pośrednictwem swojego konta w sklepie poprzez zgłoszenie reklamacji bezpośrednio na stronie sklepu. W terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, Sklep ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

4.    [Firma nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej]. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

      XI.                  Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

1.     Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

2.     Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: MARTYNA.WORLD, ul. Barszczewska 11/2, 01-654 Warszawa lub mailowo pod adresem sklep@martyna.pl.

3.     W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

   XII.                  Prawa autorskie.

1.     Na mocy Umowy o współpracę między Firmą a Fundacją UNAWEZA w ramach Sklepu internetowego mogą być wykorzystywane materiały informacyjne, znaki graficzne, w tym objęte prawami autorskimi, które zostały dostarczone przez Fundację UNAWEZA.

2.     Firma ma prawo w tym celu wykorzystywać wizerunek Fundacji UNAWEZA oraz promować jej działalność statutową, a także metody pozyskiwania finansowania, w szczególności za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 XIII.                  Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe 

1.     Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

XIV.                  Skutki wniesienia Sklepu do spółki jawnej – informacja dla Klientów

1.     Dnia 20 maja 2022 r. dokonano wniesienia Sklepu do MARTYNA.WORLD Martyna Wojciechowska spółka jawna. Stosownie do art. 554 Kodeksu cywilnego nabywca (spółka jawna) jest odpowiedzialna solidarnie ze zbywcą (Martyną Wojciechowską) za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa do wartości nabytego przedsiębiorstwa (Sklepu).

2.    Zbywca przedsiębiorstwa (Sklepu) pozostaje odpowiedzialny za zobowiązania – w tym te wynikające z niniejszego Regulaminu – zaciągnięte w ramach działalności Sklepu przed 20 maja 2022 r.

 

Dnia 20 maja 2022 r. Sklep został wniesiony przez Martynę Wojciechowską jako wkład niepieniężny do spółki jawnej MARTYNA.WORLD Martyna Wojciechowska.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel