Polityka Prywatności

Drogi użytkowniku,

informujemy, że z dniem 20 maja 2022 r. Martyna Studio Martyna Wojciechowska z
siedzibą w Warszawie przeniosła całość prowadzonego przedsiębiorstwa – Sklepu internetowego MARTYNA.WORLD
na spółkę zależną MARTYNA.WORLD Martyna Wojciechowska spółka jawna z siedzibą Warszawie.

Tym samym 20 maja 2022 r. zmienił się administrator Twoich danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że zmianie nie ulegną zasady
ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych. Przypominamy, że zawsze masz
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania.

  

Polityka prywatności oraz polityka cookies

Sklepu Internetowego MARTYNA.WORLD

Prowadzonego przez MARTYNA.WORLD Martyna Wojciechowska spółka jawna przy współpracy z Fundacją UNAWEZA w ramach umowy o współpracę

Obowiązująca od dnia 1 września 2022 r.

 

[uwaga: od dnia 20 maja 2022 r. Sklep Internetowy MARTYNA.WORLD jest prowadzony przez nowy podmiot – MARTYNA.WORLD Martyna Wojciechowska spółka jawna1] 

 

 

Niniejsza Polityka określa zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez MARTYNA.WORLD Martyna Wojciechowska spółka jawna z siedzibą w Warszawie.

I. DEFINICJE

1) Administrator (Firma) – Martyna.World Martyna Wojciechowska Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (01-654), ul. Barszczewska 11/2, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000959115, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2) Fundacja UNAWEZA – fundacja zarejestrowana zarówno w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr: 0000800698, pod adresem: ul. Barszczewska, nr 6, lok. 13, 01-654, Warszawa, NIP: 5252799347, REGON: 384188463

3) Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

4) Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

5) Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

6) Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie sklep.martyna.pl

7) Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

8) Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9) Umowa o współpracę – umowa zawarta między Administratorem (Firmą) a Fundacją UNAWEZA, która określa ramy współdziałania w zakresie programu pomocowego „Kupuję i pomagam” oraz sprzedaży Cegiełek.

10) Regulamin sklepu internetowego –regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu sklepu internetowego.

11) Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika (Klienta), zmierzające do zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie sklepu internetowego.

12) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Kontakt z Administratorem:

Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem:

  • korespondencyjnie na podany wyżej adres siedziby;
  • e-mailowo na adres: sklep@martyna.pl

2. Cele przetwarzania

1) Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz dane wymagane przepisami prawa.

2) W celu realizacji umowy gromadzone są informacje niezbędne do zrealizowania Zamówienia w Serwisie sklepu internetowego, zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego:

a) w celu realizacji dostawy towarów lub wykonania darowizny, tj. imię, nazwisko, adres miejsca dostawy, numer telefonu, adres e-mail,

b) w celu dokumentowania dostawy towarów dla celów podatkowych: adres siedziby lub miejsca zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej, jeśli istnieje obowiązek wystawienia faktury.

3) Ponadto gromadzone są informacje niezbędne do rejestracji oraz utrzymania konta w Serwisie, zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego, tj. imię, nazwisko, adres miejsca dostawy, numer telefonu, adres e-mail oraz dane zamieszczone opcjonalnie, tj. adres siedziby lub miejsca zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej.

4) Dane osobowe są również przetwarzane, w tym udostępniane, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika.

3. Przekazywanie danych

1) Administrator ujawnia dane osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, obsługi prawnej lub doradczej.

2) Ponadto Administrator ujawnia dane osobowe Użytkowników Fundacji UNAWEZA w celu realizacji Umowy o współpracę – wyłącznie w zakresie niezbędnym do przetwarzania danych osobowych darczyńców, którzy za pośrednictwem Serwisu przekazali darowizny.

3) Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

4. Okres przetwarzania

1) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora oraz przeciwko Administratorowi, chyba że obowiązki w zakresie podatków lub rachunkowości wymagają dłuższego czasu przechowywania danych.

5. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

1) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

• Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

2) Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

6. Organ nadzoru

1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

• listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

• przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

• telefonicznie: (22) 531 03 00.

III. POLITYKA COOKIES

1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1) Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2) Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3) Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

2. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

1) Konfiguracji serwisu

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

b) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownika

d) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

e) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

2) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

4) Zapamiętania lokalizacji użytkownika

a) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

5) Analiz i badań oraz audytu oglądalności

a) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6) Świadczenia usług reklamowych

a) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

7) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

1) Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

a) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]

b) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c) www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

2) Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

a) IdoSell Shop [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]

b) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]

d) Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

3) Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

a) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b) Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]

c) Sieć reklamowa AdTaily [administrator cookies: AdTaily Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie]

4) Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:

a) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

b) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

d) Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]

5) Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

a) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

b) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

d) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

e) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

f) chce.to [administrator cookies: chce.to sp. z o.o. z siedzibą w gdańsku]

g) Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]

6) Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

a) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

b) ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]

7) Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

a) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

pixel